Menu g?ówne

Szybki kontakt

+48 510 875 900
biuro@ivedo.pl

Nasi Klienci

 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi
 • Naszymi Klientami byli mi?dzy innymi

Facebook

Polub nas!

Warunki wspó?pracy

 • B?d?c drukarni? ch?tnie podejmujemy wspó?prac? z agencjami reklamowymi, oraz wszelkimi firmami po?rednicz?cymi w obrocie torebkami ekologicznymi oferuj?c atrakcyjne ceny.
 • Termin realizacji zamówienia jest zawsze ustalany indywidualnie, i waha si? zale?nie od wielko?ci zamówienia od 7 dni.
 • Uzyskanie kolorów nadruku w skali Pantone jest mo?liwe wy??cznie na bia?ym pod?o?u, na innym tle kolory b?d? zbli?one.
 • Realizacja ka?dego zlecenia powy?ej 500 -1000 szt torebek opiera si? o wst?pn? wizualizacj?, oraz próbny nadruk, wykonanie jego zdj?cia, przes?anie e-mailem , oraz akceptacj? przez klienta.
 • Projekt nadruku prosimy dostarcza? w programach CorelDraw, Ilustrator. Wszelkie napisy powinny by? zamienione na krzywe.
 • Podane ceny nie uwzgl?dniaj? podatku VAT, jest on jednak wyspecyfikowany na fakturze.
 • Klientów realizuj?cych w naszej firmie pierwsze 3 zlecenia prosimy o zaliczk? w wysoko?ci 50 % przed rozpocz?ciem danego zlecenia, po z?o?eniu zamówienia. Oraz pozosta?ych 50 % w dniu wysy?ki zlecenia. Dla dalszych zamówie? istnieje mo?liwo?? negocjacji formy p?atno?ci.
 • Nasi stali klienci otrzymuj? termin p?atno?ci ustalany indywidualnie.
 • Zakupiony towar wysy?amy firm? kuriersk? DHL, UPS.
 • Ponosimy pe?n? odpowiedzialno?? za wady fizyczne sprzedanych artyku?ów.
 • Zastrzegamy sobie prawo w?asno?ci przedmiotu sprzeda?y do chwili ca?kowitej zap?aty za towar.
 • Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na wykorzystanie wykonanych przez nas artyku?ów do celów promocyjnych naszej firmy.
 • Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e dysponuje prawami autorskimi do wszystkich przekazanych materia?ów niezb?dnych do wykonania powierzonego zlecenia.
 • Zaprezentowane na zdj?ciach logo i znaki graficzne s? w?asno?ci? poszczególnych firm i maj? jedynie pokaza? cz??? zrealizowanych przez nas projektów.
 • Koszty transportu do siedziby Kupuj?cego (dostawy w dni robocze bez us?ugi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia na terenie Polski, ponosi firma zamawiaj?ca towar.
 • W przypadku wycofania si? Zamawiaj?cego z realizacji zamówienia, zaliczka nie b?dzie zwracana.
 • W przypadku przekroczenia terminu p?atno?ci, nasza firma ma prawo naliczania odsetek za zw?ok? i obci??ania p?atnika kosztami upomnie?.
 

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo torby bawe?niane o bardzo zró?nicowanej gramaturze, szyte zarówno z najlepszych gatunkowo tkanin jak i równie? nieco ta?szych, w zale?no?ci od funkcji reklamowo-promocyjnej jak? maj? spe?nia?.